Packraft Trip
Menu

Algemene voorwaarden

Effectieve Datum: 2024-03-14

Algemene voorwaarden Packraft Trip.

INHOUD

Artikel 1 - Definities

 • Organisator: hierna te noemen Packraft Trip, ingeschreven onder KvK-nummer ………...
 • Deelnemer: iedere persoon die met Packraft Trip een overeenkomst heeft met betrekking tot deelname en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om deel te nemen.
 • Tripdienst: de diensten die onderdeel zijn van de trip, zoals de samengestelde packraft route, huur van de packraft, tenten, matje, slaapzak en toebehoren.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Trip, inclusief deze Voorwaarden.
 • Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Trip: de georganiseerde tocht.
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden 8:00 – 17:00.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1. Trip

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Packraft Trip aangeboden of met Packraft Trip overeengekomen Trips.

2.2. Tripdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Tripdiensten die geen trip vormen. Voor deze Tripdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Packraft Trip, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Inhoud aanbod

De aangeboden Trip omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van Packraft Trip uitdrukkelijk zijn omschreven. De vermelde tripduur staat aangegeven in dagen.

3.2. Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Packraft Trip is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door Packraft Trip.

3.3. De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Deelnemer het aanbod van Packraft Trip aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Trip.

3.4. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Packraft Trip niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Deelnemer navraag te doen.

3.5. Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Deelnemer doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij Packraft Trip Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op tripbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6. Bijzondere vereisten

Indien de Deelnemer bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan Packraft Trip kenbaar maakt, zal Packraft Trip beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien Packraft Trip niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. Packraft Trip kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

3.7. Bevestiging van de boeking

Packraft Trip stuurt na de boeking van de Trip en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8. Herroeping door Deelnemer

Een boeking van de Trip is definitief. De Deelnemer heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9. Minderjarigen

De Deelnemer die de Trip boekt dient 18 jaar of ouder te zijn.

3.10. Boeken voor andere Deelnemers & communicatie

De Deelnemer die voor andere Deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de tripbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Deelnemer die de boeking verricht. De Deelnemer die de Trip voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Deelnemers bij de boeking door te geven. De Deelnemer die de Trip voor anderen boekt, is verplicht de andere Deelnemers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Deelnemer die de reis boekt vrijwaart Packraft Trip voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door Packraft Trip

4.1. Prijsvermelding

Vermelde prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. Informatie door Packraft Trip bij de boeking

Bij de boeking of meteen daarna verstrekt Packraft Trip de Overeenkomst aan de Deelnemer.

Artikel 5 - Informatie door de Deelnemer

5.1. Relevante informatie van de Deelnemer(s)

Voor de boeking verstrekt de boekende Deelnemers alle relevante informatie over de aangemelde Deelnemers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Deelnemers of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Deelnemer van deelname wordt uitgesloten. De Deelnemer is dan de annuleringskosten, overeenkomstig artikel 9 lid 2, verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Deelnemer.

5.2 Verminderde mobiliteit

Zwangere vrouwen en ziekte Deelnemers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Deelnemers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Trip dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Trip hiermee bekend is te melden bij Packraft Trip in verband met eventuele gevolgen voor de Trip.

VOOR DE TRIP

Artikel 6 - Betaling

6.1. Betaling

De betaling bedraagt 100% van de reissom. De aanbetaling wordt direct voldaan bij het afronden van de boeking.

6.2. Verzuim en rente

Indien de Deelnemer niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Deelnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.3. Incassokosten

De Deelnemer dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.4. Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Deelnemer niet betaald heeft, kan Packraft Trip de tripbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Trip is betaald, kan Packraft Trip de Deelnemer uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Deelnemer uit te sluiten van deelname kan Packraft Trip de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten, zoals bepaald in artikel 9 lid 2, bij de Deelnemer in rekening brengen.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1. Voorwaarden en kennisgeving

Een Deelnemer kan de Trip overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Trip verbonden voorwaarden. De Deelnemer verzoekt Packraft Trip uiterlijk 7 dagen voor de Trip om de persoon in de plaats te stellen per email.

7.2. Hoofdelijke aansprakelijkheid

De Deelnemer en degene die de Trip overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de tripsom.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Deelnemer

8.1. Wijziging

De Deelnemer die de Trip heeft geboekt, kan Packraft Trip verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Packraft Trip is hier niet toe verplicht. Packraft Trip stelt de Deelnemer op de hoogte van de tripsom.

8.2. Wijziging tripdatum

Tenzij Packraft Trip aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de tripdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Deelnemer

9.1. Annulering

De Deelnemer kan de boeking voor aanvang van de Trip annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door Packraft Trip wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2. Annuleringskosten

De Deelnemer is bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van deelname: 20% van de tripsom;

b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van deelname: 50% van de tripsom;

c. vanaf 21 dagen tot en met 8 dagen vóór de dag van deelname: 75% van de tripsom;

d. vanaf 7 dagen voor de dag van deelname: 100% van de tripsom.

9.3. Vermindering aantal Deelnemers

Indien binnen één boeking het aantal Deelnemers wordt verminderd, kan Packraft Trip naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

1. De in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten, of;

 1. De gehele tripsom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4. Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte Trip

Het kan voorkomen dat de Deelnemer en Packraft Trip de trip omboeken naar een later moment. Als de Deelnemer de omgeboekte Trip annuleert, bedragen de annuleringskoste tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. (voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke Trip, wordt de Trip omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte Trip annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst deel te nemen. De annuleringskosten zouden 20% van de tripsom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de tripsom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de tripsom als annuleringskosten.)

9.5. Triptegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Trip is geannuleerd door de Deelnemer en er uit coulance een triptegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door Packraft Trip worden gecommuniceerd):

 • Het triptegoed dient binnen één jaar na toekenning van het triptegoed te zijn besteed.
 • De nieuwe Trip dient binnen twee jaar na toekenning van het triptegoed te zijn aangevangen.
 • Het triptegoed is gebonden aan de Deelnemer en niet overdraagbaar.
 • Het triptegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Trip op een later moment.
 • Indien de Trip op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Deelnemer.
 • Indien de Deelnemer de Trip annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend triptegoed vervalt het triptegoed.

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1. Prijswijziging

Packraft Trip kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Trip de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

 • kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
 • belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Trip betrokken derden.

Packraft Trip kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Trip de tripsom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de

Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2. Beëindiging door Deelnemer

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de Tripsom bedraagt, kan de Deelnemer de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Deelnemer de betaalde tripsom terug.

10.3. Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Deelnemer een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Deelnemer toekomt, wordt 30 Euro administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door Packraft Trip

11.1. Wijzigingen

Packraft Trip kan voor aanvang van de Trip eenzijdig kleine wijzigingen in de Trip doorvoeren. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2. Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Packraft Trip voor aanvang van de Trip de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Trip. De Deelnemer kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Deelnemer betaalde reissom terugbetaald. Packraft Trip kan de Deelnemer een redelijke termijn stellen waarbinnen de Deelnemer zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Annulering door Packraft Trip

12.1. Annulering i.v.m. minimale aantallen

Packraft Trip kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Trip annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Deelnemer op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk: 24 uur voor aanvang van de Trip.

12.2. Annulering i.v.m. overmacht

Packraft Trip kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Trip annuleren als Packraft Trip de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Onder overmacht is hier te verstaan ieder van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, zoals oorlog, mobilisatie, onlusten, natuursverschijnselen, vulkaanuitbarstingen, aswolken, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stemmingen in het vervoer, weersomstandigheden, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.

12.3. Terugbetaling betaalde tripsom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt Packraft Trip reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen.

12.4. Annulering door toedoen van de Deelnemer

Als de Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Deelnemer is opgegeven, kan Packraft Trip de Overeenkomst annuleren. De Deelnemer is dan annuleringskosten, zoals bepaald in artikel 9 lid 2, verschuldigd.

UITVOERING VAN DE DEELNEMER

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1. Goede uitvoering van de Deelnemer

Packraft Trip is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Tripdiensten, deze worden door Packraft Trip zelf uitgevoerd. Packraft Trip dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de tripbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2. Wijzigingen in Tripschema of starttijd

Packraft Trip zal de Deelnemer informeren over wijzigingen in het schema. De Deelnemer wordt enkel geïnformeerd op het bij Packraft Trip bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3. Klachtplicht Deelnemer

De Deelnemer stelt Packraft Trip in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Tripdiensten.

13.4. Oplossing door Packraft Trip

Packraft Trip zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5. Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal Packraft Trip in overleg treden met de Deelnemer en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Deelnemer heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Deelnemer.

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1. Verplichte bijstand

Packraft Trip verleent de Deelnemer hulp en bijstand indien de Deelnemer in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve triparrangementen.

14.2. Kosten

Packraft Trip brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1. Toerekening & overmacht

De Deelnemer heeft geen recht op vergoeding van schade die de Deelnemer oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

a.     de Deelnemer;

b.     derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;

c.     onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2. Letsel

Packraft Trip is niet aansprakelijk voor eventueel opgedaan letsel van de Deelnemer.

15.3. Dieftsal

Packraft Trip is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de Deelnemer.

15.4. Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van Packraft Trip voor schade is beperkt tot driemaal de tripsom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Deelnemer of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Packraft Trip.

15.5. Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag.

Indien Packraft Trip aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Deelnemer, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen die betrekking hebben op de Tripdiensten.

15.6. Verzekerde schade

Packraft Trip is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.7. Verjaring

Iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade en andere vorderingen van de Deelnemer verjaren één jaar nadat de Trip heeft plaatsgevonden. Indien de Trip geen doorgang vond verjaart het één jaar na de geplande datum van aanvang.

15.8. Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Deelnemer op vergoeding van schade één jaar na de aanvangsdatum van de Trip vervalt.

15.9. Geen dubbele compensatie

De Deelnemer heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Deelnemer recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen krijgt de Deelnemer niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN DEELNEMER

Artikel 16 - Verplichtingen Deelnemer

16.1. Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Deelnemer dient zich als een redelijk handelend Deelnemer te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van Packraft Trip op te volgen.

16.2. Vertragingen

Packraft Trip is niet aansprakelijk voor vertragingen die de Deelnemer oploopt en welke schade daaruit voortvloeiende dan ook, bij te laat komen bij de Trip.

16.3. Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Deelnemer overlast veroorzaakt, kan Packraft Trip de Deelnemer de verdere deelname aan de Trip gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

16.4. Waarschuwing

Voordat de Deelnemer wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Deelnemer eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.5. Aansprakelijkheid Deelnemer en vrijwaring

De Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart Packraft Trip van aanspraken van bij de Trip betrokken andere Deelnemers of derden voor schade die door de Deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.6. Formele gezondheidseisen

De Deelnemer dient te voldoen aan alle op de bestemming gelden de volgende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Deelnemer.

16.7. Materiaalgebruik

De Deelnemer dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Deelnemer deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 - Klachten

17.1. Informatie

Packraft Trip verstrekt voor aanvang van de Trip de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2. Melden ter plaatse

Indien de Deelnemer meent dat de Trip niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij Packraft Trip zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van Packraft Trip ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de tripleiding te worden gemeld. Indien er geen tripleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij Packraft Trip te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per e-mail, WhatsApp of telefonisch op Werkdagen onder kantoortijden 08:00 -17:00.

17.3. Communicatiekosten

De Deelnemer dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4. Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Deelnemer niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Trip, dienen binnen 30 dagen na de Trip, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Packraft Trip te zijn ingediend.

17.5. Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van Packraft Trip door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1. Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2. Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3. Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

- Packraft Trip de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Trip richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4. Bevoegde rechter

De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van Packraft Trip is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is Packraft Trip daarnaast toegestaan de Deelnemer in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

Artikel 19 - Diversen

19.1. Privacyverklaring

Packraft Trip behandelt haar klanten gegevens volgens de Europese en internationale regelgeving omtrent privacy. Voor meer info wordt verwezen naar de privacyverklaring, terug te vinden op de website.

19.2. Sociale media

Packraft Trip behoudt zich het recht voor op sociale media content te controleren, aanpassen, rapporteren of verwijderen die naar de mening van Packraft Trip illegaal, beledigend, grof, obsceen of op een andere manier onwenselijk is, tevens in het geval de eigendomsrechten van derden of deze bijzondere voorwaarden schenden. Onverminderd dit recht blijft de auteur van de content op de sociale media de enige verantwoordelijke voor de content. Packraft Trip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bovenstaande.

19.3. Fotografie

Tijdens de trips van Packraft Trip kunnen fotografen aangesteld worden om de sfeer met foto’s en video’s vast te leggen. Wie zich inschrijft voor een trip van Packraft Trip gaat akkoord met het gebruik van deze beelden waarin hij/zij zelf kan voorkomen voor promotionele doeleinden. De reiziger heeft het recht om dit te weigeren mits eenvoudig schriftelijk verzoek op hello@packrafttrip.com ten laatste op de dag van vertrek.

Contact

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.